โรงเรียนบ้านห้วยไคร้l สพป.เชียงรายเขต 2l สพค. l สพฐ. l ศธ.l กคศ.l สกศ. l กพ.l กบข.l คุรุสภา l อุทยานการเรียนรู้ l จังหวัดเชียงราย l

ภาพ :พิชิต เปล่งใส / สุดคนึง อดเหนียว
ประชาสัมพันธ์ : ณรงค์ฤทธิ์ ขุนแก้วพะเนา

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการสร้างความเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

คณะกรรมการรับชมการแสดงแอโรบิก ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วงดนตรีพื้นเมืองโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ฝึกสอนโดยคุณครูอรกานต์ ภมรเกศ บรรเลงเพลงต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน
พิธีกรกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ด.ญ.อัญชลี มาเยอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภาษาไทย)และ ด.ญ.ราตรี เหล่ายี่ป่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ภาษาอังกฤษ) และเด็กหญิงชลนิภา ดลไสว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ภาษาจีน)
ท่านผอ.สุทัด จันทะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน
นายศักดา หลาบมาลา นำเสนอผลการดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2556
ท่านศน.บัณฑิต ไชยวงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร. เขต 2 พบปะพูดคุยกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
คณะกรรมการผู้ประเมินผลการสร้างความเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2556 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแต่ละด้าน
คณะกรรมการผู้ประเมินผลการสร้างความเข้มแข็ง โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ประจำปี 2556 ลงพื้นที่ ตรวจสอบเอกสาร ตามมาตรฐานในแต่ละด้าน